Dataskyddspolicy

mats klebergs stiftelse

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlig­het med gäl­lande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Mats Klebergs Stiftelse, org nr 802411-3402 (Bolaget) är personuppgiftsansvarig för be­handlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.

På denna sida beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en en­skild person.

 

Var vi behandlar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgif¬terna på samma säkra sätt som vi gör. Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att, på begäran, få information om till vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåt¬gärder som vi har vidtagit.

 

Vi kan uppdatera denna information

Vi kan komma att uppdatera denna informationstext, t.ex. om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publi­cerad på denna sida.

 

Kategori av registrerad

Användare

 

Rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter. Exempelvis har du rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter och få felaktiga uppgifter rättade. Vissa rättigheter, t.ex. rätten till dataportabilitet, gäller först från och med den 25 maj 2018. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättig­heter.

Rättigheter

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Mats Klebergs Stiftelse.

Du kan mejla till kontaktpersonen på adressen GDPR@matsklebergsstiftelse.se

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

 

Här kan du läsa mer om våra cookies.